Văn hóa Nghệ An

Đường Lâm ở Hà Tĩnh và giao lộ từ Biển Đông đến Mekong [Kỳ 2]

Kỳ 2: Giao lộ Đông Tây từ Biển Đông đến Mekong

Việc xác định được vị trí của Đường Lâm và châu Phúc Lộc có một vai trò rất quan trọng trong việc tái nhận thức lịch sử thế kỷ VI-X, thậm chí soi sáng thêm nhiều góc khuất về lịch sử giao thông, lịch sử đối đầu - và giao thương giữa Đường và Khmer, quá trình hình thành và đi lên của Đại Cồ Việt/Đại Việt trong thế kỷ X-XII-XV khi “tứ bề thọ địch”.